Forsvarsplaner, budsjetter og sånt

Et notat fra «Stopp NATO analyse» oktober 2020

​Sammendrag

I dette notatet gjennomgås hovedlinjer i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk som det framgår i tre nylig framlagte dokumenter fra regjeringen: Forsvarsbudsjettet 2021, «Langtidsplan for Forvaret» og «Stortingsmelding om Samfunnssikkerhet».

Gjennomgangen viser at de lange linjene i norsk forsvarspolitikk ligger fast. Det innebærer at NATO-medlemskapet er ankeret, og at noen bilaterale avtaler med «nære allierte» utvides. Hovedmetoden med «avskrekking» i Nordområdene ligger fast. Utenlandske soldater vil få fastere og tilnærmet permanent oppholdstillatelse i Norge. Norske krigseventyr i utlandet skal fortsette.

Det har vært en del debatt rundt behovet for å styrke Norges nasjonale militærvesen. Dette følges opp med mer penger og en plan for mer materiell og personell/soldater i årene som kommer. Det er likevel verdt å merke seg at det ligger som et premiss også for nasjonalt styrking av forsvaret, at de skal legge til rette for «alliert» bistand, og bidra til å øke NATOs kapasiteter.

En del av grunnlagsmaterialet for planene har regjeringen hentet fra USA, og innholdet i dokumentene kunne fint ha gitt grunnlag for å merke dokumentene med «made in USA».

Hele notatet kan leses her!

Stopp NATO 30. oktober 2020