Argumenter mot baseavtalen står sterkt!

Uttalelse fra «Stopp NATO» 25. mai

Baseavtalen med USA skal behandles i Stortinget 3. juni. Innstillingen fra Utenriks- og Forsvarskomiteen som ble avgitt 24. mai. Det går fram av innstillingen at det politiske flertallet vill samtykke i avtalen uten kritiske betingelser.

Kritikk ikke hørt

Stopp NATO har tidligere levert høringsnotater om saken, og kommet med muntlig innspill på åpen høring. Vi merker oss at våre og andres kritiske røster ikke er kommentert eller tatt hensyn til. Komiteen viser til at det rettslige rammeverket har vært et «ufravikelig amerikansk krav». Regjeringen og flertallspartiene legger tydelig ’his masters voice’ til grunn – som ikke kan røres ved.

USA-baser ikke mottaksapparat

Det er gjennomgående i flertallsinnstillingen (minus SV og Rødt) at samtykke gis med begrunnelse om at det dreier seg om mottaksapparat for alliert støtte. Dette er regjeringens begrunnelse for avtalen. Men dette forholdet (funksjonen) er ikke omtalt i selve avtalen. I avtalen går det derimot fram at det skal etableres et rammeverk for amerikanske styrkers aktivitet på norsk territorium.

Innstillingen gjentar selv at avtalen er laget for å imøtekomme amerikansk ønske om «likeartede rammebetingelser for amerikansk tilstedeværelse» i ulike land. Dette er noe langt mer enn regjeringens og komite-flertallets framstilling om støtteapparat for alliert mottak. De andre landene, som regjeringen selv viser til, er også selv langt fra så tilbakeholdene ved å omtale at det er baser det dreier seg om.

En bilateral avtale, men NATO lusker i bakgrunnen

Det har vært viktig, for å samle bredde i protest mot baseavtalen, å vise til at det er en bilateral avtale mellom Norge og USA. Det finnes også NATO-tilhengere som misliker avtalen, og som er med i protestbevegelsen.

«Stopp NATO» viser likevel til at NATO er en tilrettelegger og en motor for etablering av amerikanske baser rundt om i verden. Det er ikke uten grunn at både avtalen og regjeringen viser til NATO-samarbeidet og «NATO-kapasiteter» når de begrunner nyttet av avtalen. I innstillingen sies det direkte at «SDCA (avtalen) er viktig i lys av Norges NATO-medlemskap, både i et regionalt og et transatlantisk perspektiv

USA får likevel gjennom denne avtalen en langvarig særbehandling med et militært maktapparat og myndighet på norsk territorium. Merk dessuten at tvister om selve avtalen som siste instans løses ved «konsultasjon» mellom partene. Og som avtalen selv sier: «Tvister og andre saker som det konsulteres om i henhold til denne avtalen, skal ikke henvises til nasjonale domstoler, internasjonale domstoler, tribunaler eller lignende organer eller til en tredjepart for avgjørelse.» Så her er ingen ankeinstans – heller ikke i forhold til nasjonale norske lover. I sammenhengen peker mindretallet i komiteen på at NATO medlemskapet faktisk i dag kan sies opp med ett års varsel, mens avtalen vil gjelde i ti år minimum.

Kampen mot utenlandske militærbaser fortsetter

Etter Stortingets godkjenning skal USA og Norge utveksle noter, og avtalen trer i kraft først etter at lovendringer er gjeldende. Basene skal bygges og konsekvenser vil bli åpenbare når belastninger for lokalmiljøer bli synlige med økende militær aktivitet. «Stopp NATO» vil delta i og støtte videre protestbevegelser mot bygging, etablering og drift av USA-baser på norsk jord.

Stopp NATO 25-5-22