Plattform

Plattform for «Stopp Nato» revidert 27.4.2019

Stopp NATO

Vår tid er preget av økende opprustning, militarisering, og krigsfare. Organisasjonen «Stopp NATO» er en del av en bred nasjonal og internasjonal antikrig- og freds-bevegelse.

NATOs grunnlag

NATOs grunnlag ligger i økonomiske interesser og ønske om geopolitisk kontroll for å sikre makt og innflytelse. Stormakter er avhengig av transport (tilgangspunkter), handel (handelsveier), forsyninger (forsyningslinjer), energi (energitilganger), råvarer, rørledninger, havner, muligheter for kapitaleksport, investeringer og markeder. Dette foregår innen rammen av et økonomiske system med konkurranse om profitt som får politiske og militære uttrykk.

NATO er en allianse for «sine» stormaktsinteresser. Det betyr at NATO både truer uavhengige stater og folks nasjonal selvstendighet og uavhengighet, og det betyr maktkamp mot andre stormakter og innflytelsessfærer. NATO og militæropprustning er et redskap i spillet om makt i konkurranse mot Russland, EU, Kina – og er samtidig en del av en maktkonsolidering overfor frigjøringsbevegelser og lands kamp for selvstendighet.

NATO kan kalles en imperialistisk militærallianse primært styrt av USA. Det betyr ikke at det ikke er motsetninger mellom ulike nasjonale kapitalgrupperinger og stater. Men USAs interesser og «styringsrett» dominerer – direkte eller indirekte.

NATO er både en militær og politisk allianse. Samtidig som NATO målbærer og er et redskap for Vesten/USAs finansinteresser og våpenindustri, så fungerer alliansen som et maktmiddel for å sikre vestens markedsliberalistiske styresett og «sine» rammebetingelser for vestens liberalistiske og markedsøkonomiske system.

Politisk interessefellesskap betyr at det er mål for NATO å styrke «samhold og stabilitet» både seg imellom og i hvert enkelt medlemsland. Det betyr felles innsats mot ustabilitet og «uroligheter»/opprør også innad i alliansen. Det betyr at NATO overvåker og undergraver demokrati. I denne doktrinen til NATO spiller hybridkrig en stor rolle, og det omfatter kontroll over og manipulasjon av store folkemasser, overvåking, psykologisk krig i sosiale medier, desinformasjon, propaganda, svertekampanjer osv. Økt overvåking og innskrenking av demokratiet går hånd i hånd med militarisering.

NATOs krigføring skaper lidelser og «kontrollert kaos», hvor retorikk rundt sikkerhet og «sine» /«våre» grenser spiller opp under fremmedfrykt, nasjonalisme, høyrepopulisme og rasisme.

Krigsretorikken nærer opp under et hatet mot de som er annerledes. Ut av voldens logikk vokser det en forståelse av «dem» og «oss».

Norge som del av NATO

Det norske militærapparatet knyttes til de « vestlige» imperialistiske stormaktene i takt med Norges økonomiske interessene og investeringene i utlandet. Forsvar av norsk territorium i seg selv blir underordnet sikkerhet for utenlandsinvesteringer – Telenor, Equinor, Hydro, Telenor, Oljefondet m.m. og norsk bank- og finansnæring/fondsforvaltning, og norsk våpenindustri.

Hovedlinjen i vår såkalte sikkerhets- og forsvars-politikk er å være et redskap for USA/NATO i kampen om globalt, økonomisk og militært hegemoni og markedskontroll.

NATO øker faren for krig og er trussel mot fred og frihet i Norge

Vi lever i en tid hvor krig, okkupasjon, terror og lovløs borgerkrig preger hverdagen til millioner av mennesker over hele kloden. Typisk for de fleste konfliktene som herjer verden er at NATO og alliansens medlemsland aktivt bidrar til den stadige opptrappinga av konfliktnivået. Deltakelsen skjer direkte eller gjennom stedfortredere. Kriger kan føres bak slagord om «human intervensjon» («Responsibility to protect» – R2P), «krig mot terror» eller som såkalte preventiv og stabiliserende aktiviteter – «forebyggende kriger».

Den økonomiske og politiske situasjonen har skapt ustabilitet med forsøk på omgruppering av innflytelsessfærer. Internasjonale avtaler bygges ned, tollmurer bygges opp og internasjonale institusjoner er under press. Brudd på folkeretten politiseres i et maktspill. I en sånn situasjon kan avstanden til krig bli kort. Handelskrig, krigsretorikk og det åpne maktspillet vekker igjen til live marerittet om en ny verdenskrig.

Den ustabile situasjonen synliggjør også motsetninger innen NATO. En tidligere dominerende strategi har vært basert på «kollektivt offensivt forsvar for den liberale verdensorden» – slik vi har kjent dette «forsvaret» siden Koreakrigens dager via Vietnamkrigen og de talløse intervensjonene i Latin-Amerika, krigen mot Jugoslavia i 1999 og så videre. «Krigen mot terror» og lignende har siden dominert amerikansk utenrikspolitikk med helhjertet støtte fra NATO – Syria, Irak, Libya. I det siste har det skjedd en strategiendring med maktposisjonering og NATO-offensiv i Europa. Dette involverer også Norge med endinger i basepolitikken. Her brukes Russland-fiendebildet og en ny kald krig som bakteppe i omposisjoneringen.

Militariseringen og konfliktskapingen utgjør en direkte trussel mot oss i Norge. At landet vårt ligger strategisk til rett ut mot Nord-Atlanteren, har mye olje og energi og grenser mot Russland gjør Norge – som NATO-medlem spesielt – til et viktig mål for Russland, og til et land Russland kan angripes fra i en eventuell væpna konflikt. NATO-medlemskapet er en permanent trussel mot norsk selvstendighet og det norske folk. Konflikter andre steder kan nesten automatisk gjøre at vi blir inkludert og at Norge kan bli en slagmark og krigsskueplass. NATOs «out-of-area» strategi og NATO-paktens artikkel 5 om kollektiv gjengjeldelse betyr at vi involveres uten at vi selv blir direkte angrepet.

«Stopp NATO» bygger på disse fredspolitiske hovedprinsippene:

  • Vi tar avstand fra imperialistisk maktutøvelse og kriger, og støtter folks kamp for frihet og rettferdighet
  • Vi er i mot og vil ikke delta i imperialistisk maktpolitisk og militær rivalisering som fører til økt krigsfare og opprustning
  • Vi er i mot at Norge skal delta i allianser som kan dra oss inn i krigseventyr og stormakters skuddlinje
  • Deltakelse i NATO undergraver demokratiet og åpner for masseovervåkning og meningsensur
  • Norges trygghet må baseres på frihet, selvstendighet og uavhengighet
  • Atomvåpen er meningsløst. Norge må trosse NATO og undertegne FNs atomvåpenforbud
  • Vi støtter en bred fredsbevegelse i allianse med sosiale bevegelser, miljøbevegelser og antirasistiske bevegelser

Vi sier «Stopp NATO!!

NATOs aktive destabilisering, militarisering og urettferdige krigføring er hovedgrunnen til at vi sier Stopp NATO!

«Stopp NATO» støtter konkrete krav om:

1. Mot militarisering, opprustning og krigsfremmende virksomhet

Vi er imot NATO og USA direkte krigføring i andre land også det som kalles «forebyggende kriger», det vil si rene angrepskriger. Vi er i mot aktiviteter som fører til økt militarisering og spenning mellom NATO og Russland. NATOs aggressive adferd øker spenningsnivået og fare for større kriger og lidelser.Vi er i mot økte militærbudsjetter og investeringer (F-35) som knyttes oss til utenlandske angrepskriger og øker spenningsnivået.

2. Mot norsk deltakelse i NATOs krigføringen

Norsk soldater har ingen ting å gjøre som deltakere i stormakters krigsrivalisering og som brikker i angrepskriger mot andre land. Norge må ikke delta i NATO-styrkene i Litauen, og «rotasjon av deployerte» land-, sjø- ,og luftstyrker i de østlige NATO-landene. Vi er i mot norsk «kapasitetsbyggingen» og deltakelse i Georgia, Ukraina, Bosnia-Hercegovina, Makedonia, Montenegro, Serbia, Jordan og Sahel. Norge må ikke fortsette sine bidrag til militære operasjoner i Afghanistan, Mali og Irak. Regjering må si nei til norsk deltakelse i NATOs rakettskjold, da dette kan bli et skjebnevalg for norsk sikkerhetspolitikk. Det vil øke faren for kjernefysisk opprusting, spesielt i nordområdene, og kan øke faren for et førsteslagsangrep med atomvåpen.

Et viktig bidrag til fred er å arbeide mot norsk krigsdeltakelse.

3. Mot NATOs verdensomspennende nett av militærbaser og mot utenlandske baser på norsk jord i fredstid

Tidligere norsk basepolitikk undergraves gjennom å øke den permanente tilstedeværelsen av amerikanske soldater i Norge og å åpne for å utstasjonere amerikanske kampfly i Norge. Vi tar avstand fra satellitt-overvåkings samarbeidet med USA/NATO og norsk deltakelse i NATOs missilforsvar.

4. Vi må få økt kontroll og sluttbrukererklæringer for all norsk eksport av militært utstyr.

Norge er en av verdens største våpeneksportører om vi regner i forhold til folketallet, og eksporterer fortsatt militært utstyr til undertrykkende regimer som fører krig. Regimer som begår grove brudd på menneskerettigheter, er preget av indre uro eller involvert i kriger i andre land i strid med humanitærretten, skal ikke ha anledning til å kjøpe militært utstyr fra Norge. Regelverket må være kontrollerbart og hindre at NATO-allierte videreselger norske våpen til terrorgrupper og USA-vennlige diktaturer som f.eks. Saudi-Arabia

5. Mot svekking av internasjonale avtaler og for mellommenneskelig samkvem

NATO reduserer FNs betydning på sikkerhetsfeltet og svekker respekten for internasjonal lov. Norge bidrar mye mer til NATO-operasjoner – kriger – enn til FNs fredsbevarende styrker. Selv om NATO selv i økende grad «stiller seg til tjeneste» for ulike fredsbevarende operasjoner i FN-regi.

NATO baserer sin maktutøvelse på retorikk og fiendebilder som vanskeliggjør nedtrapping av konflikter. Gjennom NATOs krigføring og retorikk bidrar NATO til å gjøre grensene mellom humanitært arbeid og militær intervensjon uklare, med påfølgende usikkerhet og fare for humanitært personell og sivile.

6. Menneskerettigheter ikke krigsplikt

I disse dager opplever vi alvorlige menneskerettighetsbrudd i flere allianse- og partnerland. USA tier i alliansepolitikken og oljens klamme favn – med Norge som klakør. Tausheten fra den norske regjeringen er kvalmene. Samtidig som en av vår tids største krigs og sultkatastrofer rammer Jemen med norskstøttede våpen. Økonomiske interesser og samarbeid trumfer humanisme og menneskeretter.

7. Mot økt overvåking og innskrenking av demokratiet

Økt overvåking og innskrenking av demokratiet går hånd i hånd med militarisering. Vi er i mot den norske deltakelsen i overvåking og hybridkrig på NATO-premisser mot deres definerte fiender. Vi er i mot NATOs hybridkrig, økte overvåking og innskrenking av demokratiske rettigheter overfor den norske befolkningen.

8. Mot atomvåpen – Norge må skrive under FN sitt forbud mot atomvåpen

NATO har bruke av atomvåpen i sin strategi – også som førstemann. NATO-forbindelsen brukes som begrunnelse for at Norge ikke vil skrive under FN-forbud mot atomvåpen. Den labile situasjonen øker faren for atomkrig. Norge som slagmark øker sjansen for at Norge blir avsender eller mottaker i en atomkrig.

9. Norges frihet må bygges på uavhengighet og selvstendighet

For et lite land er det risikabelt å stole på allianser med en stormakt. Historien har vist at stormakter tenker på sine egne interesser – «America first».

Vi sier nei til såkalt styrkemessig «avskrekking» som er en del i en maktpolitisk rivalisering. I stedet for å gi en «sikkerhetsgaranti», så blir resultatet en usikkerhetsgaranti.

Den beste måten å forsvare Norge på er å unngå krig og medlemskap i krigsallianser.

10. 70 år er nok. Norge ut av NATO!

Over 16 millioner mennesker døde under første verdenskrig. Vi burde ha lært at krigerallianser og militær opprustning gir ufattelige lidelser og ikke er en garanti for trygghet, men øker faren for å bli dratt inn i stormakters krigsspill. 100-år etter første verdenskrig burde markeres med dialog, samarbeid, nedrustning og avspenning. Det betyr flere protester mot NATOs strategi for «kontrollert kaos», som skaper millioner av flyktninger og produserer påskudd for at NATO skal ‹gripe inn på vegne av verdenssamfunnet».

Det betyr å håndheve en virkelig territoriell suverenitet og ikke underlegge oss «America first». I 1905 visste vi hva kamp for selvstendighet betyr. Jørgen Løvland formulerte seg tydelig: «Oppgaven må være å holde oss utenfor deltakelse i de kombinasjoner og allianser som kan dra oss inn i krigseventyr..»

Bli med!

Bare ved at mange jobber sammen og trekker i samme retning, kan vi klare å mobilisere krefter mot krigsretorikken og krigspolitikken som er blitt «normalisert» i Norge de siste årene. Opposisjon på Stortinget mot den politikken som føres gjennom medlemskapet i NATO er liten. I media finnes det bare et fåtalls stemmer som taler for krigsmotstand og mot norsk NATO-medlemskap. Norsk offentlig debatt fungerte da som nå som et ekkokammer for interessene til Pentagon og NATO.

Bredden i fredsbevegelsen er stor, men oppslutningen om protestbevegelsen må bli mye større.

Vi ønsker å samle NATO-motstandere for å bli en sterk stemme og bidra til aksjoner og aktiviteter mot NATO. Det er på tide at noen tar til motmæle og at den historisk tradisjonelle norske motstanden mot militarisme gjenreises. Det må i norsk offentlighet og det norske politiske liv gjenskapes et rom for motstand mot krig og norsk NATO-medlemskap. Noen må bryte den øredøvende tausheten når NATO og Norge ruster seg til krig. Sakens dødelige alvor er grunnen til at vi sier STOPP NATO.