Vedtekter

Vedtekter Stopp NATO – vedtatt 09.04.2016

§ 1 Formål

Stopp NATO er en medlemsorganisasjon som vil ha slutt på NATOs herjinger og krigshissing og jobber for å få Norge ut av NATO.

§ 2 Medlemskap

Stopp NATO er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon for de som ønsker å arbeide aktivt mot krig.

§ 2.1 Enhver som følger Vedtektene til Stopp NATO, betaler kontingent og støtter organisasjonens Politiske grunnlagsdokument kan bli medlem av organisasjonen.

§ 2.1.1 Unntatt herfra er de som står tilsluttet eller representerer et politisk parti, organisasjon, gruppe eller miljøer som har rasistisk, nazistisk eller fascistisk program, praksis eller formål som er beslektet med slikt.

§ 2.2 Alle enkeltmedlemmer skal tilknyttes et av Stopp NATOs Lokallag.

§ 2.3 Medlemskontingenten fastsettes av Landsmøtet.

§ 2.3.1 Medlemskontingenten i Stopp NATO er kroner 50 per år for personer under 26 år.

§ 2.3.2 Medlemskontingenten i Stopp NATO er kroner 250 per år for personer over 26 år.

§ 2.3.3 Medlemskontingenten fordeles mellom Lokallag og Landsstyret valgt av Landsmøtet med 25 % til Lokallag og 75 % til Landsstyret.

§ 2.3.4 Medlemskontingenten skal betales inn til Landsstyret. Landsstyret har ansvaret for at Lokallagenes andel av kontingenten, overføres fra Landsstyret til Lokallagene innen utgangen av januar året etter at kontingenten ble innbetalt.

§ 3 Lokallag

Lokallag er det organisasjonsleddet i Stopp NATO som alle medlemmer skal være knyttet til.

§ 3.1 Aktiviteten til medlemmene i Stopp NATO skal gjøres gjennom og som en del av aktiviteten til Lokallag.

§ 3.2 Lokallag skal forankres geografisk og bære stedsnavnet med tillegg Stopp NATO. Eks. Oslo Stopp NATO, Bergen Stopp NATO, Gjøvik Stopp NATO.

§ 3.3 Et Lokallag av Stopp NATO skal bestå av minst tre (3) medlemmer og registreres etter sitt første møte.

§ 3.4 Start av nye Lokallag av Stopp NATO skal godkjennes av Landsstyret til organisasjonen.

§ 3.5 Et Lokallag skal avholde Årsmøte innen utgangen av mars året etter sitt første møte og Årsmøte innen utgangen av mars hvert påfølgende år deretter.

§ 3.5.1 Årsmøte i et Lokallag skal kalles inn med minst tre (3) ukers frist forut.

§ 3.5.2 Alle som er registrert som medlemmer i Lokallaget, som har betalt kontingent for inneværende år, og som er innmeldt minst tre (3) uker før Årsmøtet, har stemmerett.

§ 3.5.2.1 Årsmøte skal minst behandle:

i. Godkjenning av innkalling til Årsmøte

ii. Valg av møteleder og referent.

iii. Valg av Lokallagsstyre.

iv. Valg av delegater til Stopp NATOs Landsmøte.

v. Valg av revisor for Lokallagets regnskap.

vi. Årsmelding for aktivitet i Lokallaget og regnskap for Lokallaget.

§ 3.5.2.2 Lokallagsstyret skal minst bestå av:

i. Leder

ii. Sekretær

iii. Kasserer

§ 3.5.2.3 Lokallagsstyret har ansvaret for:

i. Drift av og aktivitet i Lokallaget

ii. Innkalling til Årsmøte i Lokallaget

iii. For å utarbeide og legge fram årsmelding og regnskap på Lokallagets Årsmøte.

iv. For at den årsmeldingen og det regnskapet som Årsmøtet vedtar framlegges for Landsmøtet til Stopp NATO.

§ 3.6 Hvert Lokallag som blir etablert er en selvstendig enhet og skal registrere seg med eget organisasjonsnummer.

§ 3.7 Alle Lokallag av Stopp NATO må underordne seg vedtektene og det Politiske grunnlagsdokumentet til organisasjonen, i tillegg til høyere organer av Stopp NATO.

§ 3.8 Landsstyret til Stopp NATO kan vedta å legge ned Lokallag i organisasjonen som enten ikke lenger har aktivitet, medlemmer, bryter med vedtektene og det Politiske grunnlagsdokumentet til Stopp NATO, eller som motarbeider organisasjonen. Slike nedleggelser av Lokallag kan ankes til organisasjonens Landsmøte. I ankeperioden vil Lokallaget og dets rettigheter i organisasjonen være suspendert.

§ 3.8.1 Ved nedleggelse av et Lokallag av Stopp NATO tilfaller Lokallagets verdier Landsstyret uten forkortelse.

§ 4 Landsstyre

Arbeidet til Lokallagene koordineres og ledes av Landsstyre som velges av Landsmøte.

§ 4.1 Landsstyre skal minst bestå av:

i. Leder

ii. Nestleder

iii. Sekretær

iv. Kasserer

v. Nettsideredaktør

vi. Tre (3) varamedlemmer

§ 4.2 Landsstyret har ansvaret for:

i. At Stopp NATO drives i samsvar med vedtektene.

ii. At organisasjonen etterlever innholdet i det Politiske grunnlagsdokumentet til Stopp NATO.

iii. At Landsmøtets vedtak etterleves.

iv. At det utarbeides sentrale aktivitetsplaner og drift av nettsiden til Stopp NATO.

v. For å utarbeide og legge fram årsmelding og regnskap til Landsmøtet i Stopp NATO.

vi. For innkalling til Landsmøte i Stopp NATO.

vii. For å godkjenne og gjøre kjent for Lokallagene referatet fra organisasjonens Landsmøte

§ 5 Landsmøte

Landsmøtet er Stopp NATO sitt øverste organ.

§ 5.1 Landsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av april.

§ 5.2 Landsstyret er ansvarlig for innkalling, forberedelser og gjennomføring.

§ 5.3 Alle delegater valgt av et Årsmøte i et Lokallag av Stopp NATO, som har betalt kontingent for inneværende år, og som er innmeldt minst fem (5) uker før landsmøtet, har stemmerett.

§ 5.3.1 Lokallag må være registrert per 31. desember foregående år for å få beregnet delegater etter antall medlemmer i lokallaget. Lokallag som blir registrert etter denne fristen får 1 delegat.

§ 5.3.2 Antall delegater fastsettes på grunnlag av registrerte medlemmer per 31. desember foregående år. Eventuelle uenigheter om medlemstall mellom Lokallag og Landsstyre avgjøres av Landsmøtet.

§ 5.3.3 Antall delegater skal fastsettes slik:

i. Lokallag med fra og med 3 til og med 5 medlemmer får 1 delegat.

ii. Lokallag med fra og med 6 til og med 10 medlemmer får 2 delegater.

iii. Lokallag med fra og med 11 til og med 20 medlemmer får 3 delegater.

iv. Lokallag med fra og med 21 til og med 30 medlemmer får 4 delegater.

v. Lokallag med fra og med 31 til og med 40 medlemmer får 5 delegater.

vi. Lokallag med fra og med 41 til og med 50 medlemmer får 6 delegater.

vii. Lokallag med fra og med 51 til og med 100 medlemmer får 7 delegater.

viii. Lokallag med fra og med 101 til og med 200 medlemmer får 8 delegater.

ix. Lokallag med fra og med 201 til og med 400 medlemmer får 9 delegater.

x. Lokallag med fra og med 401 medlemmer og opper får 10 delegater.

§ 5.3.4 I tillegg møter Landsstyret og dets varamedlemmer med tale-, forslags- og

stemmerett. Landsstyrets medlemmer og varamedlemmer har ikke stemmerett i

saker som gjelder beretning eller regnskap.

§ 5.4 Landsstyret kan invitere gjester til Landsmøtet. Gjester kan innvilges talerett og forslagsrett.

§ 5.5 Landsmøtet skal behandle følgende saker:

i. Hvem som er stemmeberettiget.

ii. Vedtak av forretningsorden for Landsmøtet.

iii. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

iv. Valg av møteleder, referent og to referatunderskrivere.

v. Årsmelding fra Landsstyret

vi. Årsmeldinger fra Lokallag

vii. Revidert regnskap for foregående år og beslutning om å frita Landsstyret for ansvar.

viii. Vedtak av budsjett for inneværende år.

ix. Fastsettelse av kontingent for neste år.

x. Forslag til resolusjoner.

xi. Innmelding av Stopp NATO i eksterne sammenslutninger, og bekreftelse av innmeldingsvedtak fattet av Landsstyret.

xii. Innkomne forslag.

xiii. Valg:

(a) Valg av leder.

(b) Valg av nestleder.

(c) Valg av kasserer.

(d) Valg av sekretær

(e) Valg av nettsideredaktør

(f) Valg av tre (3) varamedlemmer til Landsstyret.

(g) Valg av revisor.

(h) Valg av tre (3) medlemmer til Valgkomitéen.

§ 5.6 Landsmøtet skal innkalles med minimum tolv (12) ukers varsel.

§ 5.7 Følgende sakspapirer skal sendes ut til påmeldte deltakere og gjøres tilgjengelige for alle medlemmer seinest to (2) uker før Landsmøtet:

(a) Forslag til dagsorden.

(b) Årsmelding.

(c) Regnskap.

(d) Forslag til handlingsprogram.

(e) Innsendte forslag til resolusjoner.

§ 5.8 Forslag til vedtektsendringer må være Landsstyret i hende minimum tolv (12) uker før Landsmøtet, og kunngjøres for medlemmene sammen med sakspapirene til Landsmøtet, seinest to (2) uker før Landsmøtet.

§ 5.9 Flertallet av Landsstyret eller et flertall av registrerte Lokallag kan kalle inn til et Ekstraordinært Landsmøte.

§5.9.1 Ekstraordinært Landsmøte skal inn med minimum fire (4) ukers og maksimum

åtte (8) ukers varsel.

§ 5.9.2 Ekstraordinært Landsmøte skal kun behandle de sakene som ligger til grunn for innkallingen.

§ 6 Intern kommunikasjon

Intern kommunikasjon foregår via elektroniske løsninger (e-post), organisasjonens hjemmeside og Facebook-gruppe.

§ 7 Suspensjon og ekskludering

Handlinger som er uforenlige med Stopp NATO’s formål, vedtekter og/eller prinsipprogram, og som samtidig er til skade for organisasjonen, kan føre til suspensjon og/eller ekskludering. Eksempler på slike handlinger er: Åpenbart rasistiske og fremmedfiendtlige offentlige utsagn, eller annen form for offentlig hets av grupper og enkeltmennesker.

§ 7.1 Vedtak om suspensjon kan treffes av Landsstyret med 2/3 flertall. Vedtaket må være begrunnet, og angi tidsperiode for suspensjonen.

§ 7.2 Første Landsmøte etter vedtatt suspensjon vedtar om suspensjonen skal oppheves eller omgjøres til endelig eksklusjon.

§ 8 Oppløsning

Vedtak om oppløsning av Stopp NATO må fattes av det ordinære Landsmøtet.

§ 7.1 Vedtak om oppløsning må fattes med flertall (avholdende stemmer telles ikke), og maksimum 10 stemmer mot forslaget.

§ 7.2 Hvis Stopp NATO oppløses, overdras organisasjonens midler og eiendeler til Norges Fredsråd.

§ 9 Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan kun endres av Landsmøtet eller Ekstraordinært Landsmøte med 2/3 flertall (avholdende stemmer telles ikke).

§ 9.1 Forslag til endringer må være Landsstyret i hende minimum tre (3) måneder før Landsmøtet, og kunngjøres for medlemmene sammen med innkallingen til Landsmøtet.