Vedtekter

Vedtekter Stopp NATO – vedtatt 09.04.2016, endret 19.9.2020

§ 1 Formål

Stopp NATO er en medlemsorganisasjon som vil ha slutt på NATOs herjinger og krigshissing og jobber for å få Norge ut av NATO.

§ 2 Medlemskap

Stopp NATO er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon for de som ønsker å arbeide aktivt mot krig.

§ 2.1 Enhver som følger Vedtektene til Stopp NATO, betaler kontingent og støtter organisasjonens Politiske grunnlagsdokument kan bli medlem av organisasjonen.

§ 2.1.1 Unntatt herfra er de som står tilsluttet eller representerer et politisk parti, organisasjon, gruppe eller miljøer som har rasistisk, nazistisk eller fascistisk program, praksis eller formål som er beslektet med slikt.

§ 2.2 Alle enkeltmedlemmer skal tilknyttes et av Stopp NATOs Lokallag der slike finnes.

§ 2.3 Medlemskontingenten fastsettes av Landsmøtet.

§ 2.3.1 Medlemskontingenten fordeles mellom Lokallag og Landsstyret valgt av Landsmøtet med 25 % til Lokallag og 75 % til Landsstyret.

§ 2.3.2 Medlemskontingenten skal betales inn til Landsstyret. Landsstyret har ansvaret for at Lokallagenes andel av kontingenten overføres. Overføring skjer umiddelbart etter at lokallaget har gjennomført årsmøte.

2. 4 Fagforeninger, klubber og andre organisasjoner kan være støttemedlemmer. Støttemedlemskapet er ikke en form for kollektivt medlemskap. Det gir ikke rett til representasjon i Stopp NATOs organer på noe plan, eller innflytelse over Stopp NATOs politikk og prioriteringer, men medfører at organisasjonen, klubben eller foreningen får tilsendt jevnlig informasjon fra Stopp NATO sentralt.

§ 3 Lokallag

§ 3.1 Lokallag skal forankres geografisk og bære stedsnavnet med tillegg Stopp NATO. Eks. Oslo Stopp NATO, Bergen Stopp NATO, Gjøvik Stopp NATO.

§ 3.2 Et Lokallag av Stopp NATO skal bestå av minst tre (3) medlemmer og registreres etter sitt første møte.

§ 3.3 Start av nye Lokallag av Stopp NATO skal godkjennes av Landsstyret til organisasjonen.

§ 3.4 Et Lokallag skal avholde Årsmøte.

§ 3.4.1 Årsmøte i et Lokallag skal kalles inn med minst tre (3) ukers frist.

§ 3.4.2 Alle som er registrert som medlemmer i Lokallaget, som har betalt kontingent for inneværende år, og som er innmeldt minst tre (3) uker før Årsmøtet, har stemmerett.

§ 3.4.2.1 Årsmøte skal minst behandle:

i. Godkjenning av innkalling til Årsmøte

ii. Valg av møteleder og referent.

iii. Valg av Lokallagsstyre.

iv. Valg av revisor for Lokallagets regnskap.

v. Årsmelding for aktivitet i Lokallaget og regnskap for Lokallaget.

§ 3.4.2.2 Lokallagsstyret skal minst bestå av:

i. Leder

ii. Sekretær

iii. Kasserer

§ 3.4.2.3 Lokallagsstyret har ansvaret for:

i. Drift av og aktivitet i Lokallaget

ii. Innkalling til Årsmøte i Lokallaget

iii. For å utarbeide og legge fram årsmelding og regnskap på Lokallagets Årsmøte.

iv. At det blir valgt representanter til landsmøtet.

§ 3.5 Landsstyret til Stopp NATO kan vedta å legge ned Lokallag i organisasjonen som enten ikke lenger har aktivitet, medlemmer, bryter med vedtektene og det Politiske grunnlagsdokumentet til Stopp NATO, eller som motarbeider organisasjonen. Slike nedleggelser av Lokallag kan ankes til organisasjonens Landsmøte. I ankeperioden vil Lokallaget og dets rettigheter i organisasjonen være suspendert.

§ 3.5.1 Ved nedleggelse av et Lokallag av Stopp NATO tilfaller Lokallagets verdier Landsstyret uten forkortelse.

§ 4 Landsstyre

Arbeidet til Lokallagene koordineres og ledes av Landsstyre som velges av Landsmøte.

§ 4.1 Landsstyre skal minst bestå av:

i. Leder

ii. Nestleder

iii. Sekretær

iv. Kasserer

v. Tre (3) varamedlemmer

§ 4.2 Landsstyret har ansvaret for:

i. At Stopp NATO drives i samsvar med vedtektene.

ii. At organisasjonen etterlever innholdet i det Politiske grunnlagsdokumentet til Stopp NATO.

iii. At Landsmøtets vedtak etterleves.

iv. For å utarbeide og legge fram årsmelding og regnskap til Landsmøtet i Stopp NATO.

v. For innkalling til Landsmøte i Stopp NATO.

vi. Styret kan opprette arbeidsgrupper som arbeider innen spesielle problemområder og prosjekter som fremmer organisasjonens formål.

§ 5 Landsmøte

Landsmøtet er Stopp NATO sitt øverste organ.

§ 5.1 Landsmøtet skal avholdes årlig.

§ 5.2 Landsstyret er ansvarlig for innkalling, forberedelser og gjennomføring.

§ 5.3 Delegater med stemmerett utgjøres av landsstyret og inntil 7 representanter fra hvert lokallag. Medlemmer som ikke er delegater, har tale – og forslagsrett.

§ 5.3.1 Lokallag må være registrert per 31. desember foregående år for å få beregnet delegater etter antall medlemmer i lokallaget. Lokallag som blir registrert etter denne fristen får 1 delegat.

§ 5.4 Landsmøtet skal behandle følgende saker:

i. Hvem som er stemmeberettiget.

ii. Vedtak av forretningsorden for Landsmøtet.

iii. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

iv. Valg av møteleder, referent og to referatunderskrivere.

v. Årsmelding fra Landsstyret

vi. Vedtak av budsjett for landsmøteperioden.

vii. Fastsettelse av kontingent for neste år.

viii. Forslag til uttalelser.

ix. Innkomne forslag.

x. Valg:

(a) Valg av leder.

(b) Valg av nestleder.

(c) Valg av kasserer.

(d) Valg av sekretær

(e) Valg av tre (3) varamedlemmer til Landsstyret.

(f) Valg av revisor.

(g) Valg av tre (3) medlemmer til Valgkomitéen.

§ 5.5 Landsmøtet skal innkalles med 6 ukers varsel.

§ 5.7 Følgende sakspapirer skal sendes ut til påmeldte deltakere og gjøres tilgjengelige for alle medlemmer seinest to (2) uker før Landsmøtet:

(a) Forslag til dagsorden.

(b) Årsmelding.

(c) Regnskap.

(d) Forslag til arbeidsplan.

(e) Innsendte forslag til uttalelser.

§ 5.8 Forslag til vedtektsendringer må være Landsstyret i hende minimum 5 uker før Landsmøtet, og kunngjøres for medlemmene sammen med sakspapirene til Landsmøtet, seinest to (2) uker før Landsmøtet.

§ 5.9 Flertallet av Landsstyret eller et flertall av registrerte Lokallag kan kalle inn til et Ekstraordinært Landsmøte med minimum 4 ukers varsel.

§ 5.9.1 Ekstraordinært Landsmøte skal kun behandle de sakene som ligger til grunn for innkallingen.

§ 6 Suspensjon og ekskludering

Handlinger som er uforenlige med Stopp NATO’s formål, vedtekter og/eller prinsipprogram, og som samtidig er til skade for organisasjonen, kan føre til suspensjon og/eller ekskludering. Eksempler på slike handlinger er: Åpenbart rasistiske og fremmedfiendtlige offentlige utsagn, eller annen form for offentlig hets av grupper og enkeltmennesker.

§ 6.1 Vedtak om suspensjon kan treffes av Landsstyret med 2/3 flertall. Vedtaket må være begrunnet, og angi tidsperiode for suspensjonen.

§ 6.2 Første Landsmøte etter vedtatt suspensjon vedtar om suspensjonen skal oppheves eller omgjøres til endelig eksklusjon.

§ 7 Oppløsning

Vedtak om oppløsning av Stopp NATO må fattes av det ordinære Landsmøtet.

§ 7.1 Vedtak om oppløsning må fattes med 3/4 flertall.

§ 7.2 Hvis Stopp NATO oppløses, overdras organisasjonens midler og eiendeler til Norges Fredsråd.

§ 8 Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan kun endres av Landsmøtet eller Ekstraordinært Landsmøte med 2/3 flertall.

§ 9.1 Forslag til endringer må være Landsstyret i hende minimum 5 uker før Landsmøtet, og kunngjøres for medlemmene sammen med innkallingen til Landsmøtet.