Uttalelse fra Stopp NATO

Uttalelse fra Landsmøte i Stopp Nato 27. april 2019

Stopp Nato!

Militær opprustning og økt spenning

Det siste året har vi sett et stadig mer aggressivt Nato både i form av flere øvelser i nordområdene og opp mot Russlands grenser og innlemmelse av stadig flere av Russlands nabostater under Nato-paraplyen.

Nato har et omfattende nett av baser rundt om i verden. Norge er ikke lenger noe unntak – og den

norske basepolitikken, som det har vært stor politisk enighet om i etterkrigstiden, er satt til side. Norge er mer innlemmet i Natos militære strategi enn noensinne.

Dette øker spenningsnivået i våre nærområder og i forhold til Russland generelt. Faren for krig øker. Nato er en trussel mot verden og norsk selvstendighet!

Rustningskappløp inkludert atomvåpen skyter fart. Atomdrevne kystfartøy og ubåter ferdes i norske nærområder, og amerikanske fly av typen B-52, som er klargjort for bruk av atomvåpen, driver trening sammen med NATO-allierte i Europa. Det er en farlig opptrapping når det signaliseres at Nato er villig til å bruke Norges nærområder til et eventuelt atomangrep.

Norges selvstendighet, forsvarsevne og sikkerhet trues

I stedet for sikkerhet, så bidrar Nato og Norges Nato-medlemskap til stadig mer usikkerhet og spenning i nordområdene. Forsvarssjefer og regjering innrømmer selv at norsk forsvarsevne er svekket og at spenningen i nord har økt. Som man sår høster man. Det er paradoksalt at de svarer med mer av samme medisin – økt militarisering og spenning. Men det sikrer jo god forteneste til amerikansk og norsk militærindustri. Det er penger i krig!

Når Nato setter seg over FN-pakten eller opptrer som FNs stedfortreder, vil heller ikke andre stormakter se seg bundet av FN-paktens begrensninger. Det svekker et rettsvernet som er viktig for Norge for å kunne fortsette å leve i trygghet og bevare får uavhengighet og territorielle integritet. Ved at Norge følger med USA på krigsoperasjoner i fjerntliggende områder, bidrar vi til urettferdig innblanding overfor andre land, samtidig øker faren for å bli dratt inn i stormaktskonflikter. Når NATO-alliansen brukes som unnskyldning for å tillate at USA bruker norsk jord til å flytte stadig tyngre skyts, stadig nærmere vår Russland-grense, øker også det risikoen for at den stadig farligere rivaliseringa mellom de to atommaktene eskalerer og rammer oss.

Den såkalte sikkerhetsgarantien fra USA bygger på en vedvarende stormaktskonflikt, slik at USA ser det som sin stormaktsinteresse å ha kontroll Norge og omkringliggende områder. Dette har ingenting med forsvar og selvstendighet for Norge å gjøre. I stedet for en sikkerhetsgaranti, så får vi en usikkerhetsgaranti.

Jens Stoltenbergs rolle som generalsekretær i Nato gjør at Norge har en framskutt posisjon

Natos krigsretorikk og militarisering når stadig nye høyder. En sentral frontfigur er Jens Stoltenberg. Med den «USA-puddel-rollen» som han har utøvd, så er det ikke overraskende at Trump stod bak kampanjen for forlengelse av hans periode som generalsekretær. Med Jens Stoltenberg i en kommanderende rolle hviler et spesielt ansvar på freds- og antikrigbevegelsen i Norge. I solidaritet med land og folk som rammes av Natos maktutøvelse, så har vi en jobb å gjøre på hjemmebane med å avsløre innholdet i krigsretorikken. En sånn oppgave er viktig, særlig i lys av medias ukritiske og nesten enstemmige hyllest til Jens Stoltenbergs krigsretorikk.

Demokrati og ytringsfrihet er viktig for fredsarbeidet.

Julian Assange fortjener heder og ikke fengsel og rettsforfølgelse. Det er USA og Nato som burde stilles for retten for brudd på folkerett og krigsforbrytelser. Lekkasjer som WikiLeaks gjorde kjent for verden, ga et usminket bilde av den brutale krigføringen i Irak og Afghanistan. Gjennom denne informasjonen ble omfattende drap på sivile og krigsforbrytelser kjent. Retten til å publisere ubehagelige sannheter for maktapparatet er grunnleggende i et demokrati. En amerikansk tiltale mot Assange er en trussel mot at framtidige maktovergrep blir publisert og kjent for almenheten, og det vil bidra til en fryktkultur som vil ramme all journalistikk.

Opp gjennom historien har myndigheter ofte slått hardt ned på motstand mot «egen» krigsmakt og militærallianser. Det har blitt fulgt opp med anklager om spionasje og at en opptrer som «etterretningsagenter». Det er avgjørende for bredden og styrken i fredsbevegelsen at demokrati og ytringsfrihet forsvares.

Alternativet til Nato er No-Nato

Nato er et redskap og uttrykk for stormaktsinteresser og rivalisering. Et redskap som skaper utrygghet for mindre nasjoner og en utrygg verden. Det er ikke et fredsbevarende prosjekt, men et maktpolitisk redskap for stormakters kontroll. Å bli medlem av A-gjengen i konflikt med B-gjengen betyr at en selv deltar i gjengkriminalitet. Det må bygges folkebevegelser mot gjenger i vårt nærområde – derfor sier vi både «Norge ut av Nato» og «Stopp Nato!»

Folk i mindre land må alliere seg med andre land og folk – også i stormaktene selv – for å bygge folkebevegelser mot gjengkriminalitet og den økte militariseringen og økte krigsfaren. En anti-krigs-bevegelse må baseres på prinsipper om lands selvstendighet og uavhengighet og suverenitet over eget territorium. Internasjonale fredskampanjer og solidaritet er en viktig del av sikkerheten også for eget land.

Uavhengighet av stormakters rivaliserende interessefellesskap, og fra Nato, er en betingelse for at Norge kan bidra til å fremme avspenning, og for at vi kan ha en tydelig stemme for demokrati og menneskerettigheter.

Nei til krig = Nei til Nato! Stopp Nato!