Stopp galskapen!

Vi opplever i dag en større militær opptrapping enn på lenge også i Europa. Det er ikke overraskende at økt militarisering og såkalt avskrekking skaper utrygghet og blir møtt med mottiltak.

Igjen ser vi at store deler av media ensidig advarer mot enhver russisk troppeforflytning, militær flyvning eller krigsskip som rører på seg. Samtidig omtales knapt NATO og deres alliertes voldsomme militære opprustning med marinefartøy, flyvninger, tropper, forsyninger, øvelser, militære støttepunkter og baser.

Mens Russland anklages for å vise muskler, fortsetter NATO ufortrødent sin årelange militære opptrapping. USA anlegger nå blant annet ny regional base i Albania for amerikanske spesialstyrker på Balkan. Jens Stoltenberg tok nylig til orde for å flytte atomvåpen øst for Tyskland om nødvendig. Økt militær støtte til Ukraina er lovet i flere omganger og følges opp i praksis.

I denne situasjonen er media er raskt frampå med å vise til at Russland må vise militær vilje til beroligelse, mens NATO skal ha enerett til militær ekspansjon og opptrapping. I debatter er det nesten ikke grense for å vise NATOs selvgodhet og hvitvasking av eget rulleblad.

NATO må deeskalere nå!

Krav om å redusere militære installasjoner, soldater og NATO-ekspansjon i Øst-Europa blir møtt med argumenter om at land må få ’bestemme selv’. Men NATOs eskalering, militære opptrapping og utvidelse er ingen naturlov. Rett til å søke betyr ikke at land automatisk blir medlemmer. Det er NATO-medlemmer, ved enstemmighet, som tar opp nye medlemmer. Det er opp til de enkelte land å nekte at Ukraina og Georgia blir medlemmer.

Framstillingen av at enkelt land selv må velge blir også falskt når NATO selv dytter på for å utvide. Stoltenberg har vært raskt frampå og vise til at døra for Ukrainas (og Georgias) NATO-medlemskap står åpen, men han har går lenger når han sier at NATO skal «hjelpe Ukraina å bli medlem». Frihet til å søke gjør det ikke rett å utvide aggressive militærallianser, som skaper trussel mot internasjonal fred og sikkerhet og gjør at krig og konflikter spres til andre land og områder.

» FN har klare prinsipper mot krig og bruk av vold: Alle land skal gå fram «på en slik måte at internasjonal fred, sikkerhet og rettferdighet ikke settes i fare.» «Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk avvæpnet makt mot noen stats territoriale integritet»
FNpakten #2)

NATO, Stoltenbergs og krigshisseres argument om selvbestemmelse er å ta utviklingen ut av proporsjoner og sammenheng – som om NATO er en beskytter av nasjonal selvbestemmelse.

Alvorlig opptrapping

Krigsretorikken og militariseringen sprer seg nesten som en militær variant av omikron i lys av ’trusselen fra øst’. Fiendebildet forankres og militariseringen skjer på flere fronter. En regional konflikt blir utvidet til å omfatte også Norden og våre nærområder. Sverige og Finland følger i stadig større grad NATOs retorikk. NATOs ’partnere’ og samarbeidsavtaler brukes som inngangsportal til medlemskap, militarisering og eskalering.

Økende militarisering suppleres med at stadig flere sivile områder tas inn i maktkampen. Hendelser med høyst uvisst opphav innen energiforsyning, handel og i informasjons- cyberverden plasseres automatisk inn i NATOs fiendebilde.

Det som skjer er en forsmak på en skremmende utvikling, men økende spenning og militarisering. Freds- og antikrigsbevegelsen må mobiliserer på mange fronter mot en økende krigsfare.

Vi må stille krav til norske myndigheter

Norge må slutte å ta del i den militære opptrappingen som øker spenningen og som er en trussel også for Norge:

 • Norge må avslutte egen deltakelse i NATO-styrker og alliert samarbeid i militære aktiviteter
  • Norsk deltakelse i NATO Response Force (NRF) og NATOs fremskutte bidrag i Baltikum, enhanced Forward Presence (eFP) må avvikles
  • Norge må avslutte sine bidrag til NRF med maritime styrkeelementer, og deltakelse i NATOs stående flåtestyrker
  • Norge må avslutte bidraget til NATO Readiness Initiative (NRI) – med én fregatt, ubåt og F-35 kampfly
  • Norge må avslutte sin såkalte «kapasitetsbygging» på Vest-Balkan, i Georgia og i Ukraina
 • Norge skal ikke noen rolle i det USA-ledede samarbeidsprogrammet Cooperative Deployment, og Norge må umiddelbart kalle hjem fregatten KNM «Fridtjof Nansen»
 • Norge må si nei til NATO medlemskap for Ukraina, Georgia
 • Militærøvelser Cold Response må stanses
 • Norge må si nei til avtale om tillate USAs militære baser på norsk område

I dagens situasjon er det viktigere enn på lenge at vi bidrar til avspenning og ikke fungerer som ammunisjons- og kruttlaget for en aggressiv militær eskalering.

Sikkerheten til Norge settes i fare hvis NATO ikke stopper sin utvidelse og militære opptrapping i Øst-Europa såvel som i nordområdene.

Stopp NATO 17-1-22