Farlige tider må møtes med antiimperialisme – ikke med mer NATO-lim!

Med folkemord og barnedrap i Gaza – betalt med våpen fra USA, NATO med venner, og norske oljefond-investeringer – er vel NATO-hykleriet om forsvar for demokrati og gode verdier fullstendig knust – hvis en noen gang har koblet humane verdier med NATOs krigføring og sabelrasling. NATO med venner roper høyt med en frihetens fane overfor Russlands angrep på Ukraina, det er hykleri når stabler med tusenvis av palestinske barnelik ikke rekker opp til entydig fordømmelse. Nei dette er ikke dobbeltmoral. Det er NATOs moral som viser ansikt.

Verden er i endring økonomisk og maktpolitisk. Da trengs tiltak for å hindre at endringer for katastrofale krigs-konsekvenser. Myndighetenes og medias svar er det motsatte: ’Krigsrop’ og militarisering inkludert styrking av NATOs kapasiteter. Vi ser det på flere områder: NATO skal styrkes politisk, økonomisk og militært – våpen, soldater, kommandostruktur, øvinger og løpende militære aktiviteter/tilstedeværelse. USA utvider sine baseområder i stor skala i Norden. NATO-øvelser følger på rekke og rad.

Det norske forsvaret skal tilpasse seg og forsterke ’NATO-i-Norden’. I den nye Langtidsplanen for Forsvaret ytres ikke et kritisk ord rundt de sikkerhetspolitiske allianserammene som legges til grunn for flere hundre milliarders økning av militærbudsjetter.

Regjeringen er tydelig når de i ’Forsvarsløftet’ vil «vektlegge militær evne over tid til både å dekke våre nasjonale NATO-forpliktelser, samtidig som vi deltar med substansielle bidrag i operasjoner ledet av NATO eller andre allierte.» Forsvarsplanen mer enn indikerer at det legges til rette for økt spenning og konfrontasjon i våre nordområder. NATO-limet skal forsterkes. Når regjeringen skriver at det tilrettelegges for «tilstedeværelse og kontinuerlig samvirke med allierte styrker i fredstid», så er det et ytterligere farvel med tidligere basepolitikk. Dette er en plan med økende krigsfare – ikke for økt trygghet.

Regjeringen legger til rette for mer konkret NATO/USA samarbeid i nord. En del av det er beslutningen om å gjenåpne Andøya som militær flyplass. Det må ses i sammenheng med at Andøya er et del av de åtte nye USA-base-områdene. «For USA er Andøya sentral» sier Tormod Heier ved Forsvarets høyskole til Danmarks radio 6. april. «Man må anta at det har vært et visst amerikansk press om å opprettholde militærbasen ut i fra et amerikansk nasjonalt sikkerhetshensyn». Det er i tråd med at USA-baseavtalen skjer etter USAs ønske og initiativ (som regjeringen selv har sagt i sin proposisjon).

En påstand om at USAs og NATOs interesser er i tråd med norsk nasjonal suverenitet og territorialforsvar, legges til grunn – både i forsvarsplaner og baseavtaler. Det uttrykkes både gjennom de konkrete tiltakene og prioriteringene. Gjennom dobling av forsvarsbudsjettet skal såkalte NATO-forpliktelser og kapabiliteter vektlegges.

USA og NATOs premisser, som overordnete føringer, tåkelegges med ord om å styrke vårt nasjonale forsvar. Realiteten kan være det motsatte. Et virkelig mål om å opprettholde USA og NATOs ’rule-of-order’ kan svekke vårt nasjonale forsvar.

Farlige tider må møtes med antiimperialisme – ikke med mer NATO-lim!

Stopp NATO! Nei til styrket NATO i Norden! Nei til utenlandske militærbaser!

Vedtatt på Stopp NATOs Landsmøtet 25. april 2023