Norge ut av NATO!

Uttalelse etter valget i USA

Valget i USA gir grunn til å diskutere Norges alliansepolitikk.

NATO skal være en garantist for vår «territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet og sikkerhet» (NATO-traktaten artikkel 4). Historien har vist noe annet. NATO har vært et redskap for USAs kontroll og dominans, som har ført til territoriale krenkelser og kriger. Resultatet av valget i USA gir ingen til å tro at det blir en endring på dette forholdet.

NATOs presseuttalelse 7. november etter valget i USA er tydelig tale

«USAs ledelse er viktigere enn noensinne i en uforutsigbar verden».

«Vi trenger denne kollektive styrken (NATO) for å takle de mange utfordringene vi står overfor, inkludert et mer selvsikker Russland, internasjonal terrorisme, cyber- og missiltrusler, og et skifte i den globale maktbalansen med fremveksten av Kina. Vi kan bare være sikre og vellykkede hvis vi møter disse utfordringene sammen».

Dette sier to ting i klartekst.

  • For det første at NATO er et redskap for å sikre USAs «ledelse» – dominans
  • For det andre at NATO selv er en deltaker i stormaktskonflikter

Begge disse forholdene er noe annet enn å være en freds og forsvarsallianse mellom liveverdige allierte. NATOs uttalelse sier, om en litt tilslørt, at alliansen er en krigsdeltaker.

«USA er jo vant til å være størst. Da sier jeg til dem at når Kina bekymrer er det i alle fall viktig at vi står tett sammen»

Sitatet over er fra Stoltenberg på NATOs ungdomsmøte 9.11. Nok en hyllest til USAs storhet.

En skulle tro at uenighet innad i NATO og sologang fra enkelte NATO, som Tyrkia, skulle reise store spørsmål om hvordan vi kan stole på NATO-kollektivet. En skulle også tro at det valgsirkuset som har funnet sted i USA skulle få fler til å stille spørsmål om USA er en garantist vår demokratiske verdier og frihet.

Likevel ser vi at spørsmål rundt dette preller av hos sentrale norske politikere. Kommentarer rundt valget i USA går mye ut på at vi kan og må stole på vår «viktigste alliert» uansett. Utenriksminister Søreide sier «USA som vår fremste allierte ligger fast» og AP-leder Støre sier at «USA er en av våre aller viktigste allierte. Vi ønsker et aktivt USA i verden» Støre (tv2.no/nyheter 4-11-20).

Idag ser vi at USA og NATO presser på for at Norge skal gi slipp på et prinsipp om ikke å ha utenlandske baser på norsk jord i fredstid, og at vi skal legge til rette for anløp av NATO-allierte atomdrevne ubåter. Ubåthavn-saken i Troms er i seg selv et godt eksempel, hvor USAs ønsker overstyrer lokale myndigheter og sivilsamfunn.

Gjennom forsvarsbudsjetter, planer og aktiviteter deltar Norge aktivt i USAs krigsspill i nordområdene. Dette øker spenningen mellom stormaktene og faren for at Norge skal bli en slagmark i en krig mellom stormakter. NATO-medlemskapet gjør også at vi blir trukket inn i kriger som har lite å gjøre med forsvar av vårt landområde eller selvstendighet.

Diss forholdene undergraver vår «territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet og sikkerhet». Dette er noe helt annet enn garanti for små staters selvstendighet. USA og NATOs aktiviteter bygger opp under et prinsipp om at makt gir rett. Det truer småstaters suverenitet.

Også med Joe Biden står som valgvinner i USA, vil stormaktsrivaliseringen vedvare. Dette innebærer fortsatt militarisering og en ytterligere politisering av NATO. NATO-sjef Jens Stoltenberg har varslet at forslaget til et nytt strategisk konsept for NATO er underveis. Det kan innebære at Norge som NATO-medlem må ta enda mer del i stormaktsrivaliseringen. Dette skjer samtidig som norske forsvarsplaner legger opp til at NATO og allierte blir en enda mer integrert del av den norske forsvarstrukturen.

USAs trusselbildet skal automatisk kopieres til oss. Noe som vil gjøres oss til en fortsatt forlenget arm i USAs stormaktsrivalisering – under prinsippet om at USAs makt gir rett.

Det er på høy tid med et skifte i den sikkerhetspolitiske debatten. Hvem som skal være Norges militære allierte må diskuteres åpent, og ikke ligge som premiss for norsk sikkerhets- og forsvarspolitiske debatt. Norge må ha en selvstendig utenrikspolitikk uavhengig av et selvhevdende USA.

Avspenning og uavhengighet må reises som avgjørende for norsk sikkerhet og trygghet.

Norge ut av NATO.

Styret i Stopp NATO 9. november 2020