Norge bør ikke delta i NATOs atomvåpenkomite «NPG»

Uttalelse fra «Stopp NATO» 22. juni

NATOs «Nuclear Planning Group» (NPG) gjennomgår og og legger forhold til rette for gjennomføring av NATOs atompolitikk. NPG fungerer som det øverste organet i atomspørsmål i NATO. Alle NATOs medlemsland kan delta i komiteen. Norge bør følge Frankrikes eksempel å avstå fra å delta.

Advarsel! Atomvåpenopprustning pågår

Med Russlands angrep på Ukraina, virker det som om terskelen for bruk av atomvåpen senkes. Det har kommet åpne trusler om mulig bruk av atomvåpen i forbindelse med krigen. Bilaterale strategiske stabilitetssamtaler mellom Russland og USA har stoppet opp, og ingen av de andre atomvæpnede statene forfølger våpenkontrollforhandlinger. Dessuten har de faste medlemmene i FNs Sikkerhetsråd gitt uttrykk for motstand mot FN-traktaten om atomvåpenforbud.

«Stockholm International Peace Research Institute» advarer mot et nytt verdensomspennende atomvåpenkappløp (SIPRI 13. juni). De ni atomvæpnede statene fortsetter å modernisere sine atomarsenaler og det totale antallet atomvåpen, og antallet vil trolig øke i det neste tiåret.

NATO spiller en aktiv rolle i atomopprustningen

NATO har en atomvåpenstrategi hvor de påberoper seg førteskytsrett, og med felles ansvar («nuclear sharing») knyttet til tilrettelegging med atomvåpenkapasiteter og infrastruktur. På toppmøtet 14. juni 2021 ble dette uttrykt i klartekst – også med tilslutning fra Norge:

«NATOs kjernefysiske avskrekkende holdning er også avhengig av USAs atomvåpen utplassert («forward-deployed») i Europa og evnene og infrastrukturen som de berørte allierte gir. Nasjonale bidrag fra dobbeltkompatible- (tilrettelagt for atomvåpen) fly til NATOs kjernefysiske avskrekkelsesoppdrag er fortsatt sentrale i denne innsatsen. Alliansen bekrefter på ny nødvendigheten av å sikre en bredest mulig deltakelse av de berørte allierte i de avtalte ordningene om fordeling av kjernefysiske byrder for å demonstrere alliansens enhet og løsning.»

Norge i spagat

I dag undergraves den tidligere basepolitikken («Brattelidoktrinen»), om at det ikke skal være atomvåpen på norsk jord, ved at Norge letter på anløpsregler for atomdrevne ubåter, og har godkjent en utvidet militæravtale med USA som i praksis gir USA muligheter til å frakte og lagre atomvåpen i Norge – uten at Norge har fullt innsyn og kontroll. Samtidig har NATOs trussel om atomvåpenbruk vært en bunnplanke i norsk forsvarspolitikk og brukes som begrunnelse for at Norge ikke har villet tilslutte seg FNs atomvåpenforbud.

En sjanse til

I Regjeringserklæringen sies det at regjeringen vil “øke Norges innsats for kjernefysisk nedrustning, ta initiativ til å fokusere på de humanitære konsekvensene av atomvåpen og arbeide sammen med land i og utenfor NATO for en verden uten atomvåpen”. I tillegg til at Norge “deltar som observatør på statspartsmøtene til traktaten om forbud mot kjernevåpen”. Norge ble da det første NATO-landet som bekreftet deltakelse på statspartsmøte til FNs atomvåpenforbud.

Selv om Norge ikke vil tilslutte seg FN-forbudet, er det positivt at Norge deltar som observatør når mange av verdens ledere møtes i Wien 21. til 23. juni. Toppmøtet i Wien er det første møtet der statene som har sluttet seg til FNs atomvåpenforbud diskuterer gjennomføring av traktaten.

I dag opplever vi at flere og flere partier og ungdomspartier tar avstand fra atomvåpen, og er for atomvåpenforbud,. Det er også voksende oppslutning om «City Appeal» hvor byer og lokalsamfunn viser sin støtte til FNs forbud mot atomvåpen. Den norske regjeringen er derfor på kollisjonskurs med store deler av det politiske Norge når de fortsetter på «atomvåpen»-veien i sin alliansepolitikk.

Ved at Norge avstår fra å delta i NATOs operative atomvåpen-komite (NPG) – og følger Frankrikes eksempel – vil det være et forsterket signal om at Norge ikke ønsker å være med på atomleken.

Stopp NATO 22-5-22