Nå haster det med å komme seg ut av NATO

Jo mer NATO ekspanderer, desto viktigere er det at Norge kommer seg ut.

Noen forsøker å framstille det som om Russlands invasjon i Ukraina er et avgjørende argument for NATO-medlemskap. Det kan faktisk ses motsatt. Det som skjer nå kan jo tvert imot vise at det er et samsvar i å støtte folk i Ukraina og samtidig føre kamp mot alle militære stormakter og allianser som NATO, som truer folk og nasjoners frihet og selvstendighet. Det er ingen fredelig framtid ved å smiske for den verste bølla i skolegården i håp om at den andre bølla ligger unna. Å fordømme både Russland og USA/NATOs framferd er nødvendig for å sikre folk og nasjoners frihet og selvstendighet, og for å hindre at gjengkriminaliteten skal utvides, og at regionale kriger og konflikter ikke utvikler seg til omfattende branner. 

Problemet er også å tro at NATO og USA har interesse av å forsvare Norge der og da.  USA vil kunne prioritere helt andre oppgaver hvis det for eksempel kommer til en konfrontasjon med Kina i Stillehavsområdet.

NATO svekker forsvarsevnen

Norsk medlemskap i NATO medfører tunge forpliktelser for det norske forsvaret. Den norske staten må til enhver tid være klar til å delta i nye angrep på andre land slik som Afghanistan og Libya. Omprioriteringen av ressursene fra forsvar av Norge til oppbygging av avanserte elitestyrker med utstyr og trening tilpasset krig i f.eks. Midt-Østen har vesentlig svekket forsvaret av vårt eget land.

NATO-medlemskap øker faren for krig

Det norske folk har ingen grunn til å hige etter å delta i krig, men som NATO-medlem kan Norge bli forpliktet etter paktens artikkel § 5 til å delta i kriger sammen med andre NATO-land. Dess flere land som blir medlemmer av NATO, dess mer øker risikoen for at ett av dem havner i konflikt med f.eks. Russland.

Et element som ofte glemmes er faren for gjengjeldelse fra land som blir angrepet av norske styrker eller amerikanske styrker fra norsk jord. Serbia, Afghanistan og Libya ville alle kunnet ha folkeretten på sin side dersom de gjengjeldte norske angrep. Det skjedde ikke fordi de manglet evne og kapasitet. Russland og Kina har derimot enorm kapasitet til å slå tilbake.

Både USA og Russland er klar over at en storskala atomkrig vil bety utslettelse av begge parter. Samtidig har det flere ganger oppstått situasjoner der den ene av partene har trodd at kjernefysiske raketter var på vei. I dagens spente situasjon og med NATO tettere innpå Russland enn noensinne er faren for misforståelser og feil større enn på lenge. Intet sted på kloden vil bli uberørt av bruk av atomvåpen, men sjansene for overlevelse er tross alt større om vi unngår å være direkte bombemål.

Vi ønsker ikke at Norge skal være en imperialist

Hensikten med å bygge imperialistiske blokker er å kunne dominere andre nasjoner i verden. Militærmakt er et middel som brukes for å skaffe seg blant annet økonomiske fordeler. Det handler ikke bare om å tilrane seg naturressurser som olje og sjeldne mineraler, men også muligheten til å kunne diktere markedene og utvide investeringer. Slik virksomhet kan gjøre en og annen styrtrik nordmann enda rikere, men de fleste av oss får ikke se noe til dette ransbyttet, og ønsker ikke å være medskyldige i slik virksomhet heller.

Falsk trygghet

Artikkel 5 i NATO-traktaten har aldri vært skikkelig testet i Europa fordi ingen europeiske NATO-land er blitt angrepet av andre nasjoner. Ifølge artikkel 5 skal alle NATO-medlemmer bistå et land som blir militært angrepet ved «enkeltvis og i samråd med de andre parter straks å ta slike skritt som den anser for nødvendig, derunder bruk av væpnet makt, for å gjenopprette det nord-atlantiske områdes sikkerhet». Hvilke skritt NATO anser som nødvendig og riktig om Norge skulle bli angrepet vet vi ikke før det har skjedd. Det er også verdt å merke seg at det ikke står noe om at forsvaret må være i militær form. Det er altså ingen garanti for at det kollektive forsvaret i praksis vil bli noe annet enn et luftslott. Det er kun Norges egen forsvarsevne vi kan stole på når det kommer til alvor. Det må legges som premiss for forsvarsdebatten at det kanskje ikke kommer noen NATO-styrker til unnsetning om Norge skulle bli angrepet.

Russlandsfaren

NATOs ekspansjon østover gjennom å innlemme tidligere sovjetstater i alliansen, bygge rakettskjold og ruste opp på grensen mot Russland, sammen med en streng sanksjonspolitikk, underminerer også et mulig fredelig naboskap mellom Norge og Russland. NATO-medlemskapet gjør at Norge automatisk kan bli trukket inn i en krig dersom det oppstår konflikt mellom USA og Russland i Midtøsten eller Øst-Europa.Det vil bli en stor tragedie om Norge skulle komme i samme situasjon som Ukraina og vel verdt å bruke alle diplomatiske og fredelige midler for å unngå et russisk angrep.

Men hva om Norge likevel blir angrepet av Russland, eller andre? Da er det beste for det Norske folk å selv bestemme hvordan motstanden skal ytes, hvordan sivile tap skal minimeres og om og når det er riktig å kapitulere. Det er ikke i det norske folks interesse at NATO skal styre en krig mot Russland på norsk jord til siste nordmann har falt.

Konklusjon

Stopp NATO ser på NATO som en imperialistisk og aggressiv blokk som ekspanderer og øker faren for krig i både liten og stor skala. Norge kan ikke basere seg på å bli reddet av NATO om vi skulle bli angrepet av Russland eller andre, men må selv ta styring over hvordan landet skal forsvares.

Det haster med å redde Norge ut av NATO!

Stopp NATO 13. juni 2022