Russland ut, hold NATO vekk

Uttalelse fra Landsmøtet i Stopp NATO 6. oktober

Russland kriger for å sikre sin egen innflytelsessfære på bekostning av Ukrainas suverenitet. Krigen fører til masseskader, død og katastrofale ødeleggelser. Vi viser solidaritet med befolkningen i Ukraina som er utsatt for krigshandlinger.

Det finnes ingen argumenter, eller påskudd, som kan bortforklare Russlands ansvar for den folkerettsstridige angrepskrigen. Når vi ser at Russland tar i bruk USAs og NATOs velbrukte brutale krigsmetoder, er det spesielt viktig for Norge som en liten nasjon å forsvare folkeretten og mindre nasjoners suverenitet. Det er et samsvar i å støtte og vise solidaritet med folk i Ukraina og samtidig føre kamp mot alle militære stormakter og allianser som truer folk og nasjoners frihet og selvstendighet.

NATO har på sin side gjennom bombinga av Jugoslavia bidratt til å skape en stormakts-presedens for å bryte internasjonal lov i strid med FN-paktens forbud mot voldsbruk i internasjonale relasjoner. Krigføring i Libya, Irak og Afghanistan har åpnet dører for intervensjoner og bombetokter. Russland har det fulle ansvaret for angrepet på Ukraina, men NATO må ta et tydelig ansvar for selv å praktisere «den sterkestes rett» og legitimering av folkerettsbrudd. De har vært en god læremester.

«Stopp NATO» står på en antiimperialistisk plattform.

I Stopp NATOs program heter det at «NATO og militæropprustning er et redskap i spillet om makt i konkurranse mot Russland, EU, Kina – og er samtidig en del av en maktkonsolidering overfor frigjøringsbevegelser og lands kamp for selvstendighet.»

Når norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk har som udiskutert premiss at NATO er en «sikkerhetsgarantist» og en «forsvarsallianse», da blir det lett skjult i dagens diskusjon at NATO/USA og Russland kan være hverandre lik. NATO blir ikke på «de snilles side» når Russland nå åpent viser sin aggresjon.

Det er synd å se at enkelte folk som ellers hevder å være imot krig og imperialisme nå nærmest unnskylder at Russland gjør det de vanligvis kritiserer USA og NATO for å gjøre. Å være blind for annen imperialisme, svekker kampen mot egen imperialisme. Noe av det viktigste vi kan gjøre i Norge er å støtte Ukrainas folk i kamp mot russisk imperialisme samtidig som vi slåss mot vår egen imperialistiske allianse – NATO.

Russisk aggresjon mot Ukraina skjer på en scene med imperialistisk rivalisering

Den internasjonale dimensjonen av NATO-ekspansjon og opprustning og russisk imperialisme, så vel som Kremls behov for å svare på den siste bølgen av post-sovjetiske opprør i nærområder er alle viktige deler av historien. Stormaktsrivaliseringen og endring i maktforhold setter en rammebetingelse. Det må også sies! Det helles bensin på bålet fra ulike hold. Både Russlands aggresjon og NATOs ekspansjon og opprustning bidrar til å øke spenninger mellom stormakter. Det er med på å forme krigens karakter, utvikling og fare for opptrapping og ekspansjon.

USA/NATO såvel som Russland setter krigen inn i en ramme om kamp for sin ’maktorden’ mot hverandre. De prøver å definere sine premisser ut ifra sine imperialistiske strategier. Det er derfor viktig å slåss mot ekspansjon av krigen, og at Norge ikke blir en del i en rivaliserings-dimensjon. Den kampen som Ukrainas folks fører må støttes på deres egne premisser – ikke NATOs eller Russlands.

Stor fare for eskalering til storkrig

Det er en åpenbar fare i at krigen i Ukraina kan utvides til en større krig. Stopp NATO har derfor gått mot at Norge skal bli aktiv krigsdeltaker og medkriger-stat med våpeneksport. Faren nå er at NATO får nytt påskudd til å forsette sitt aggressive spor. Krigsmotstandere må derfor både si nei til Russlands krigføring, og si klart i fra at NATO må slutte å helle bensin på bålet. I dagens situasjon er det viktig å dempe risikoen for at krigen utvides, eller at Norge trekkes direkte inn i konflikten mellom atommaktene USA og Russland. NATOs fortsatte eskalering og opptrapping er ikke i norsk interesse.

Faren øker ved at Norge gjøres til oppmarsjområde for USA og NATO. Opprettelsen av USA-baser i Norge vil åpenbart øke spenningsnivået også i våre områder. Det er allerede uttalt at Rygge flystasjon er aktuelt startområde for amerikanske oppdrag i Baltikum og Ukraina.

Russlands krigføring gjør ikke motstand mot NATO mindre viktig

Forestillingen om at sikkerhet ligger i alliansetilknytning til en stormakt som fører maktkamp mot andre, er farlig. Det som nå skjer i Ukraina er et godt eksempel på det. Dette er også en lekse som Norge må ta lærdom av. NATO skaper ikke fred!

NATO er en motor for kriger og undertrykkelse overfor mindre staters selvstendighet. NATO representerer en fare knyttet til rivaliseringen, som kan føre til større omfattende kriger med katastrofale konsekvenser. NATO er et redskap i maktkonsolidering og forvaltning av et imperialistisk system og medlemsstatenes økonomiske interesser.

Fred er avhengig av folkelig press

Det er viktig å huske at Russland når som helst kan få slutt på krigen ved å trekke seg tilbake og respektere Ukrainas suverenitet. Når det ikke skjer, har ulike diplomatiske initiativer så langt tapt på voldens og militarismens alter.

At Ukrainakrigen inngår i et stormaktsspill har gjort fredsforhandlinger vanskelig. Både Russland og USA/NATOs ’plassering’ av krigen i et geopolitisk spill bereder grunnen for en langvarig krig med åpen kran for våpenindustrien.

Stormaktsrivaliseringen og kampen om innflytelsessfærer er et resultat av økonomiske og maktpolitiske interesser. Stormakter kjører sine kampanjer for å demonisere, true og presse sine fiender/konkurrenter ut ifra egne interesser om ekspansjon og kontroll.

I en verden med grunnlag for store spenninger – med voldsomme våpenarsenal – er det sentralt å jobbe for å hindre, begrense og utsette kriger. FN har klare prinsipper mot krig og bruk av vold: Alle land skal gå fram «på en slik måte at internasjonal fred, sikkerhet og rettferdighet ikke settes i fare.» «Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk avvæpnet makt mot noen stats territoriale integritet» (FN-pakten art. 2)

I dagens verden trengs en kraft som kan bremse konsekvenser av den underliggende geopolitiske konkurransen. NATO har en aktiv kriger- og deltaker-rolle for konfrontasjon og økt spenning. Det må legges press for at NATO og USA ikke vil umuliggjøre fredsforhandlinger.

Det trengs en folkelig mobilisering for fred. Det er kraften i en bred internasjonal folkebevegelse som kan presse stormakter til å legge ned våpnene og respektere FNs prinsipper for å bevare fred.

NATOs opprustning og ekspansjon, handlinger og strategi, øker krigsfaren.

Vi sier: Fordøm Russlands angrep – Stopp NATO!

Én kommentar

Kommmentarfeltet er stengt.